Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη, οργάνωση και ενημέρωση συστήματος παρόχων (ιατρών/διαγνωστικών κέντρων) με σκοπό την διεξαγωγή προσυμπτωματικών και προληπτικών ελέγχων. Το ΚΕΠ Υγείας θα διαθέτει το γενικό συντονισμό και την πληροφόρηση, τόσο από την πλευρά της προσφοράς (παρόχους υπηρεσιών υγείας), όσο και από την πλευρά της ζήτησης (πολίτες). Τα ΚΕΠ Υγείας αναλάβουν τη διασύνδεση των Παρόχων Υγείας του Ε.Σ.Υ. αλλά και του ιδιωτικού τομέα που το επιθυμούν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλήρες Δίκτυο Παρόχων Υγείας για τους δημότες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.