Για την οργάνωση του Προσυμπτωματικού Ελέγχου είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός Δικτύου Παρόχων Υγείας οι οποίοι, για να συμμετάσχουν, θα πρέπει να συμφωνήσουν στις βασικές αρχές του Προγράμματος. Επίσης είναι απαραίτητη η σταδιακή καταγραφή των ευπαθών ομάδων του Δήμου με βασικά κριτήρια ένταξης την οικονομική αδυναμία και την απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας. Τέλος, θα πρέπει να καθορισθούν και να καταγραφούν οι ομάδες υψηλού κινδύνου προσβολής από το κάθε νόσημα στο πλαίσιο του Δήμου. Όλες οι παραπάνω καταγραφές είναι σημαντικό να υπόκεινται σε ένα σταθερό πρόγραμμα ανανέωσης και επικαιροποίησής τους.